+316 28 48 46 25 info@heldenbos.nl

Praktische informatie

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier op de site of u haalt er 1 op bij de peutergroep. Wanneer het inschrijfformulier bij ons binnen is, wordt gekeken op de planning of er plek is op de gevraagde dagdelen. Daarna nemen wij contact met u op voor eventuele vragen en om u eventueel een aanbod te doen.

Als er een definitief aanbod tot plaatsing is gedaan, ontvangt u een door Heldenbos ondertekende overeenkomst in tweevoud. U dient 1 exemplaar ondertekend terug te sturen, pas wanneer wij deze hebben ontvangen is de inschrijving van uw kind definitief.
De Algemene voorwaarden voor Kinderopvang zijn op deze overeenkomst van toepassing. De overeenkomst kan geannuleerd worden vanaf de ingangsdatum tot de aanvangsdatum. Hiervoor worden annuleringskosten van één maandbedrag in rekening gebracht.

LET OP: Het kan zijn dat er nog geen aanbod gedaan kan worden, omdat de peutergroep vol zit. Wij nemen dan contact met u op en gaan samen met u op zoek naar een eventuele andere oplossing.

Kennismaken

U wordt voordat uw kind gaat starten bij ons uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de peutergroep. Er komen onderwerpen aan bod zoals openingstijden, de dagindeling en onze werkwijze en u kunt uw eventuele vragen stellen. Daarnaast bespreken wij met u de eventuele bijzonderheden zoals allergieën en medicijnengebruik. Wij verwachten van u dat u eventuele bijzonderheden over bijvoorbeeld de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind meldt.

Wennen

Als het gaat om het wennen sluiten we zo veel mogelijk aan bij uw peuter. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve dag blijven, terwijl het andere kind veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep en daarom meer tijd nodig heeft om te wennen. Wij kijken goed wat voor uw peuter het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen met u welk aanpak het beste bij uw kind past.

Mentor

Elk kind krijgt van ons een mentor toegewezen. Tijdens de wenperiode is de mentor degene die de meeste zorg voor uw kind op zich neemt. Zij is degene die de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind registreert volgens het KindVolgSysteem KIJK!. De mentor voert ook met u de periodieke oudergesprekken, is verantwoordelijk voor het registreren van afspraken die gemaakt zijn met de ouders, en zorgt voor de overdracht daarvan naar andere naar de basisschool en eventueel de BSO. Uiteraard na uw toestemming.

Brengen en ophalen
Onze dagdelen zijn van 8:30 uur tot 12:30 uur. U kunt uw kind vanaf 8.30 uur tot uiterlijk

9.00 uur brengen en van 12.15 uur tot uiterlijk 12.30 kunt u uw kind weer komen ophalen.

Mocht er een situatie ontstaan waardoor u uw kind niet op tijd kunt ophalen, neem dan contact op met de leidster. Zij kan samen met u op zoek naar een oplossing.

Wij geven de kinderen alleen mee aan de ouder(s)/verzorger(s) die bekend zijn bij ons. Als kinderen door iemand anders worden opgehaald, weten we dat graag van tevoren.

Zorg dat wij het juiste telefoonnummer van u hebben en een noodnummer die wij kunnen bellen in het geval dat u niet bereikbaar bent. Zet ook ons telefoonnummer in uw telefoon zodat u ons altijd kunt bereiken.

Voeding

Op de peutergroep krijgen de kinderen in de ochtend water en fruit en voor het einde van de ochtend eten we samen een cracker en drinken we diksap/water.

Mocht uw kind speciale voeding nodig hebben dan dient u zelf hiervoor te zorgen. Daarnaast overleggen we samen met u hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Medicijnen

Onze medewerkers mogen geen medische of verpleegkundige handelingen verrichten, zoals het toedienen van injecties of het inbrengen van een sonde. Ook geven onze medewerkers jouw kind geen koortsonderdrukkende middelen (zoals paracetamol) zonder doktersvoorschrift. Wanneer uw kind medicatie nodig heeft tijdens de opvang dan is dit alleen toegestaan wanneer de geneesmiddelen door een arts zijn voorgeschreven en de overeenkomst ‘Gebruik geneesmiddelen’ is ingevuld en ondertekend.

Ziek zijn

Voor zieke kinderen is het fijn om thuis te zijn.  Op de peutergroep kan uw kind niet de zorg, de individuele aandacht en de rust krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de gehele groep.

In geval van een besmettelijke ziekte dan bent u als ouder verplicht om dit bij ons te melden. Wij willen voorkomen dat andere kinderen en/of onze medewerkers ook besmet raken. Wanneer er een kinderziekte heerst op de peutergroep informeren wij u hier uiteraard over.

Als uw kind ziek wordt op de groep, nemen wij altijd contact met u op. Samen met u besluiten we wat het beste is om te doen. Het is daarom belangrijk dat wij altijd u of een familielid kunnen bereiken. Zorg ervoor dat wij het juiste noodtelefoonnummer hebben.

Sluitingsdagen

Wij zijn gesloten tijdens alle schoolvakanties en officiële vrije feestdagen.

Op studiedagen van de school zijn wij wel open. Wij roosteren 1 scholingsdag per jaar in, op die dag zijn wij dan wel gesloten.  Hierover ontvangt u per schooljaar de juiste informatie.

Tarieven

Op onze prijslijst kunt u lezen of u wel of geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Heeft u wel recht op Kinderopvangtoeslag dan dient u dit zelf aan te vragen bij de belastingdienst. Op www.belastingdienst.nl vindt u de voorwaarden. U kunt de rekentool gebruiken voor een proefberekening.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? In dat geval kunt u aanspraak maken op subsidie van de gemeente. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U kunt voor uw maandelijkse bijdrage onze prijslijst raadplegen.

Peuters met een VVE-indicatie kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden in aanmerking komen voor 4 ochtenden peuteropvang per week. Hiervan worden de 3de en 4de ochtend door de gemeente betaald. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag mogen de door de gemeente betaalde uren niet opgegeven bij de belastingdienst.

Indien u minder dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) verdient, krijgt u de peuteropvang gratis (gedurende max. 40 weken per jaar) voor tenminste 2 dagdelen per week van in totaal 8 uur per schoolweek. U moet daarvoor aan de kinderopvangorganisatie een kopie van de beschikking van de gemeente aanleveren om voor gratis peuteropvang in aanmerking te komen. Informatie hierover kunt u lezen op de website van gemeente Gouda

Inspectierapporten
Het inspectierapport van de GGD ligt voor u als ouders ter inzage op de peutergroep. U kunt de inspectierapporten ook vinden op de website en inzien via de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Klachten

Als u een klacht of suggesties heeft dan vragen wij u dit eerst bespreekbaar te maken bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de houder. Zij is te bereiken per e-mail: info@heldenbos.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Zie ook de intern klachtenprocedure voor uitleg bij de stappen die genomen kunnen worden.

Vakanties

Tijdens vakanties en op feestdagen is Heldenbos gesloten. Het vakantierooster van het schooljaar 2021-2022 is als volgt:
Herfstvakantie: 16 oktober 2021 – 24 oktober 2021
Wintervakantie: 25 december 2021 – 10 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 26 februari 2022 – 6 maart 2022
Paasvrij: 18 april 2022
Meivakantie: 30 april 2022 – 8 mei 2022
Hemelvaartsvrij: 26 mei 2022– 27 mei 2022
Pinkstervrij: 6 juni 2022
Zomervakantie: 9 juli 2022 – 21 augustus 2022
Sluiting in verband met Eid ul fitr wordt te zijner tijd aangegeven.