Skip to content

Samenwerking met ouders

De samenwerking en een goede communicatie met de ouders vinden wij enorm belangrijk, het is een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en pedagogisch medewerkers.
Ouders en peuteropvang Heldenbos zijn elkaars partner.

Bij de start van de plaatsing is er een kennismakingsgesprek op locatie. Naast kennismaken wordt er ook gesproken over de bijzonderheden van het kind en de algemene werkwijze op de groep. Ouders worden geïnformeerd wie de mentor van hun kind wordt. Deze pedagogisch medewerker onderhoudt de contacten met ouders van het betreffende kind.

Wij willen ervoor zorgen dat ouders zich welkom voelen in de peutergroep. Wanneer de peuter wordt gebracht, dan kunnen ouders altijd even blijven en meespelen. Mochten er ouders zijn die het leuk vinden om een dagdeel mee te draaien, dan kan dat! Tijdens het brengen en halen informeren wij de ouders over de activiteiten en de belevenissen in de groep en wij vragen ouders hoe het thuis gaat, hoe zij thuis met hun kinderen omgaan en hoe zij denken over opvoeding en ontwikkeling. Ook vindt er informatie-uitwisseling plaats tijdens oudergesprekken en ouderbijeenkomsten.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede (taal)ontwikkeling van kinderen. Peuteropvang Heldenbos wil door een actieve aanpak ouders stimuleren thuis met hun peuter activiteiten te doen. Door met hun kind thuis thema-activiteiten te doen kunnen de ouders de onderwijskansen en de taalontwikkeling van hun peuters vergroten.

Oudercommisie 

Heldenbos heeft een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de kinderen die op de groep zitten. We vinden het erg belangrijk dat ouders mee kunnen denken en mee kunnen praten over de kwaliteit van de opvang. Door middel van een oudercommissie kunnen ouders worden betrokken bij het reilen en zeilen van de peuteropvang en krijgen zij de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over beleidsmatige aspecten. De oudercommissie is de stem van alle ouders en is een duidelijk aanspreekpunt voor de organisatie.

Ouders die het leuk vinden om met ons mee te praten en te denken kunnen zich aanmelden voor de oudercommissie. Lees hier het Regelement Oudercommissie.

De oudercommissie van Heldenbos is te bereiken via: oudercommissie-heldenbos@gmail.com