+316 28 48 46 25 info@heldenbos.nl

Ons Team

Pedagogisch medewerkers

Dagelijks staan 2 vaste pedagogische medewerkers op de groep. Bij Heldenbos werken Abla, Salima, Layla en Bahija.

Bahija is houder van Heldenbos peuteropvang, zij is ook aanspreekpunt voor ouders en ondersteunt waar nodig de pedagogische medewerkers op de groep.

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Abla X X X X
Salima X X X X
Layla X X

Coaching

 

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Zo geldt vanaf 1 januari 2019 de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

De uitvoering van beide rollen kan worden belegd bij twee functionarissen (een pedagogisch beleidsmedewerker voor de beleidsontwikkeling en een coach voor de coaching), maar kan ook door één functionaris in een gecombineerde functie uitgevoerd worden. Ook is het mogelijk de rol van pedagogische beleidsontwikkeling en/of coaching te beleggen bij bijvoorbeeld de locatiemanager, stafmedewerker of de houder, op voorwaarde dat deze voldoet aan de kwalificatie-eisen die voor beide rollen gelden. 

Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Wij zetten daarom een Pedagogisch Coach in. 

De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Zij begeleidt en traint de medewerkers bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.

Iedere medewerker van Heldenbos ontvangt jaarlijks coaching, ook pedagogisch medewerkers met flexibele inzet.

Er is in de organisatie aandacht voor het continue leren en ontwikkelen. Door iedere pedagogisch medewerker eigenaar te maken van een persoonlijk leerproces sluiten we aan bij de talenten en leervragen van het individu. De eigen nieuwsgierigheid en interesse om zich meer te verdiepen is hierbij leidend.

Vanuit de organisatie doelen stelt het team haar eigen teamdoelen en persoonlijke doelen. De pedagogisch coach begeleidt de medewerkers bij het opstellen van hun team- en persoonlijk plan en bewaakt de voortgang. Ook biedt zij de gewenste ondersteuning.

 

Stagiares 

 Wij willen studenten de gelegenheid en kans bieden om bij ons stage te kunnen lopen. Zij worden deskundig begeleid door onze medewerkers. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan een gedegen opleiding van toekomstige collega’s. Van alle stagiaires wordt verwacht dat zij in bezit zijn van een VOG en geregistreerd staan in het Personenregister voor Kinderopvang.

 

Vrijwilligers 

 

Heldenbos wil uit maatschappelijk oogpunt vrijwilligers de kans bieden om werkervaring op te doen, zodat zij meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Vrijwilligers kunnen vooral een waardevolle ondersteuning bieden voor onze pedagogisch medewerkers. De vrijwilligers moeten over een VOG beschikken en geregistreerd staan in het Personenregister voor Kinderopvang.